Starfsþróun skólastjórnenda

Á makerý í september 2018

Samkvæmt skilgreiningu á starfsþróun sem Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda hefur birt er hún meðvitað og mótað ferli [ …. ] beintengd daglegu starfi kennara með nemendum og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofin hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Í skilgreiningunni eru skólastjórnendur ekki nefndir sérstaklega enda teljast þeir vera hluti af faglegu starfsfólki skóla og ekkert sem bendir til þess í skilgreiningunni að við uppbyggingu lærdómssamfélags hafi skólastjórnendur einhverja sérstöðu umfram annað fagfólk skóla.

7. gr. grunnskólalaga kveður á um að við grunnskóla skuli vera skólastjóri sem sé forstöðumaður hans, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn (91/2008). Í samkomulagi á milli launanefndar sveitarfélaga (LNS) og samninganefndar Skólastjórafélags Íslands (SÍ) er upptalning á verkefnum skólastjóra samkvæmt grunnskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla. Í upptalningunni er fagleg forysta skólastjórnenda stærri þáttur en það sem flokkast undir stjórnun. Í nýlegri rannsókn Trausta Þorsteinssonar og Amalíu Björnsdóttur (2016) kemur fram að skólastjórnendur telja sig lítið geta sinnt verkefnum faglegrar forystu vegna annarra verkefna sem heyra undir stjórnun. Það hefur í för með sér að efling kennslufræðilegrar forystu í grunnskólum miðar hægt. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar í ljósi samkomulags LNS og SÍ má velta fyrir sér hvort skólastjórnendur þurfi annars konar starfsþróun og stuðning í starfi en aðrir starfsmenn skólanna.

Ljóst er að öflug kennslufræðileg forysta skólastjórnenda er sá þáttur í starfi þeirra sem hefur mest jákvæð áhrif á námsárangur nemenda (Robinson, 2011). Hluti af því verkefni er að skólastjóri er kennurum til leiðsagnar og stuðnings svo að skapa megi skólamenningu sem ber einkenni lærdómssamfélags. Hið sama kemur fram í rannsókn Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur, Allyson Macdonald og Guðmundar Heiðars Frímanssonar (2013). Þar má greina að skráning og ígrundun skólastjóra ásamt samtölum við rannsakanda hvöttu skólastjórann til að spegla störf sín með kennurum þannig að hann væri betur undir það búinn að styðja við þeirra starfsþróun og uppbyggingu lærdómssamfélags í skólanum.

Af ofangreindu má því vera skýrt að skólastjórnendur þurfa að hafa frumkvæði að því að byggja upp lærdómssamfélag. Það vekur upp spurninguna um hvort og hvernig skólastjórnendur sækja sér leiðsögn, hvatningu og stuðning til að þróast í starfi?

Sigríður Margrét Sigurðardóttir (2018) birti grein s.l. haust þar sem hún greinir frá niðurstöðum rannsóknar sinnar á stuðningi við skólastjóra í námi og starfi. Rannsóknin byggir á viðtölum við 14 skólastjóra í jafnmörgum sveitarfélögum. Skólastjórarnir voru ýmist skólastjórar í leik- eða grunnskóla. Niðurstöður Sigríðar Margrétar benda til þess að raunverulegt stuðningsnet, sem nær til starfsumhverfis skólastjóra sé sjaldan fyrir hendi. Þegar kom að stuðningi sveitarfélaga eða fræðsluyfirvalda við formlegt nám skólastjóranna var litið fremur á að námið væri einkamál skólastjóranna en að það væri starfi þeirra eða skólanum til hagsbóta. Það kemur skýrt fram hjá  skólastjórunum að þeir kalla á mun öflugra, sérsniðnara og skipulagðara stuðningsnet en þeir hafa aðgang að nú.

Ef ég spegla reynslu mína í því sem hefur komið fram hér fyrir ofan get ég undirstrikað að orðræðan um starfsþróun og almennt umhverfi hennar virðast ekki taka tillit til þess að í starfsþróun og við uppbyggingu lærdómssamfélags er staða skólastjóra önnur en annarra fagmanna skólanna. Það á einkum við um ábyrgð þeirra og frumkvæði í þeim efnum. Formlega og af hendi menntayfirvalda er lítið framboð á starfsþróun sem er sérsniðin að skólastjórum. Það er helst að það sé í boði þegar yfirvöld vilja að einhverjar nýjungar verði innleiddar. Þá eru þær eins og fram kemur í rannsókn Sigríðar Margrétar (2018) frekar íþyngjandi en styðjandi. Sem dæmi um það er nýleg fundarröð með fræðslu um innleiðingu á GDPR, nýja persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Að þeirri fundarröð og fræðslu stóðu aðilar sem allir eiga fulltrúa í Samstarfsráði um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og birtu skilgreininguna á starfsþróun. Í fræðslunni og  innleiðingu á GDPR er lítið sem bendir til þess að fræðslan sé samofin daglegu starfi  svo ekki sé talað um stuðning við að festa vinnubrögð nýrrar persónuverndarlöggjafar í sessi með starfsmönnum, foreldrum og nemendum.

Hvað aðra starfsþróun varðar hef ég á eigin spýtur sett upp áætlun og búið mér til stuðningsnet með öðrum skólastjórum eða fagfólki sem hafa sömu áhugamál eða markmið í starfsþróun. Eins og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) nefnir þá eru það lærdómssamfélög þar sem jafningjar tengjast í gegnum áhugasvið og aðstoða hvern annan á jafningjagrunni; bæði í netheimum og raunheimi. Dæmi um þetta eru leshópar á vegum Skólastjórafélags Íslands, námstefnur félagsins sem oftast fjalla um menntastjórnun frá ýmsum hliðum og samstarfshópur um notkun upplýsingatækni í skólastarfi sem gengur undir heitinu #Eymennt. Hópurinn stendur fyrir menntabúðum um upplýsingatækni í skólastarfi.

Hvað kostnað við starfsþróun skólastjórnenda varðar þá er það svo í rekstri skólanna að litlir sem engir fjármunir eru settir sérstaklega í það að þróa eða styrkja skólastjórnendur í starfi umfram aðra fagmenn skóla. Kostnaður sem til fellur vegna starfsþróunar skólastjórnenda er talinn með framlögum og kostnaði vegna starfsþróunar annarra starfsmanna skólanna. Það er reynsla mín að skólastjórnendur, sem oftast sjá sjálfir um að skipta rekstrarfjármagni skólanna niður á liði, forgangsraða öðrum verkefnum á undan eigin starfsþróun. Þeir nýta sér frekar aðra utanaðkomandi styrki eða eigið vinnuframlag til að fjármagna starfsþróun sína. Dæmi um það eru styrkir úr Vonarsjóði FG og SÍ og greiðslur fyrir að halda málstofur á ráðstefnum til að standa straum af ráðstefnugjaldi, eigin ferðakostnaði og uppihaldi.

Það er því niðurstaða mín að það sé ekki nóg að skólastjórnendur sjái sjálfir um að finna starfsþróun sinni farveg og að byggja upp eigið stuðningsnet. Eins og kemur fram í rannsókn Sigríðar Margrétar (2018) þarf frumkvæði fræðsluyfirvalda til að byggja upp öflugt, sérsniðið og skipulagt stuðningsnet fyrir skólastjórnendur. Þannig verður komist nær því en áður að koma til móts við síðustu málsgrein í skilgreiningu Samráðshóps um starfsþróun kennara og skólastjórnenda: Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju og hefur áhrif á árangur í starfi.

Heimildaskrá

Anna Kristín Sigurðardóttir. (2013). Skóli sem lærdómssamfélag. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi (bls. 35–53). Reykjavík: Háskólinn á Akureyri og Háskólaútgáfan.

Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson MacDonald og Guðmundur Heiðar Frímansson. (2013). Einstaklingsmiðun sem markmið lærdómssamfélags. Reynsla af starfendarannsókn í einum grunnskóla. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi (bls. 55–76). Reykjavík: Háskólinn á Akureyri og Háskólaútgáfan.

Hlutverk stjórnenda grunnskóla. Sótt á vef Kennarasambands Íslands. http://ki.is/images/Skrar/Kjaramal/SI/SI_hlutverk_skolastjornenda_grunnskola_110315_uppfaert_skjal.pdf

Hugtakið starfsþróun. Sótt á vef Samstarfsráðs um starfsþróun kennara og skólastjórnenda. http://starfsthrounkennara.is/hugtakid-starfsthroun/

Lög um grunnskóla nr. 91/2008

Robinson, Viviane (2011). Student-Centered Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Sigríður Margrét Sigurðardóttir. (2018, 14.september). Stuðningur við skólastjóra í námi og starfi. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/?p=4287 Trausti Þorsteinsson, Amalía Björnsdóttir. (2016). Stjórnun og fagleg forysta í grunnskólum. Stjórnmál og stjórnsýsla, 12(2), 487-490. doi:10.13177/irpa.a.2016.12.2.14

Trausti Þorsteinsson, Amalía Björnsdóttir. (2016). Stjórnun og fagleg forysta í grunnskólum. Stjórnmál og stjórnsýsla, 12(2), 487-490. doi:10.13177/irpa.a.2016.12.2.14

#eittorð2019

 

eittord2019

Niðurstöður #eittorð2019

Á þvælingi um Twitter í morgun rakst ég á #OneWord2019 myllumerkið. Þar er fólk beðið um að tísta einu orði sem lýsir því sem það vill að einkenni leik og störf á næsta ári. Eins konar ásetningur ársins eða lítið áramótaheit.

Mér datt í hug að #menntaspjall og jafnvel fleiri sem hafa áhuga gætu saman búið til orðaský í sama tilgangi. Ég gerði ský á Mentimeter. Kosturinn við það er að það er nafnlaust og því ekki hægt að rekja til þess sem skrifar orðið.

Til að taka þátt skráir þú menti.com inn á vafrann þinn slærð kóðann 27 57 66 í gluggann sem kemur upp og slærð inn orðið þitt. Sjáum svo hvernig #eittorð2019 mun líta út. Það verður hægt að fylgjast með skýinu myndast með því að smella hérna. Ég loka fyrir skráningarnar 3. janúar og birti þá myndina á Twitter.

Takk fyrir og gangi ykkur allt í haginn á árinu 2019.

 

Prófið að sleppa bókinni!

mio

Skimunarefnið sem þær stöllur hafa nýlega þýtt og komið í útgáfu

Í þriðja þætti Bara byrja hlaðvarps er rætt við þrjár reynslumiklar konur úr menntakerfinu. Dóróþeu Reimarsdóttur, Jóhönnu Skaftadóttur og Þóru Rósu Geirsdóttur. Samtals nálgast reynsla þessara kvenna af vettvangi 90 ár. Og þær eru hvergi nærri hættar að fylgjast með nýjungum í rannsóknum og kennslu ásamt því að vilja deila þekkingu sinni og reynslu með þeim sem enn starfa í skólunum. Verkefnið sem á hug þeirra um þessar mundir er Mio skimunarefni í stærðfræði fyrir leikskóla. Það efni hafa þær þýtt og komið til útgáfu.

Í þættinum segja þær frá Mio, því sem þeim finnst skipta máli í stærðfræðikennslu og kennslu almennt og hvað það er sem hvetur þær til að þróa sig í starfi. 

Í þættinum benda þær á skrif og bækur Joe Boaler og mæla sérstaklega með bók hennar The Elephant in the Classroom: Helping Children to Learn og Love Maths

Í Skólaþráðum er líka hægt að kynna sér Míó skimunarefnið. 

Þeir sem vilja fylgjast með þeim stöllum eða hafa samband við þær geta gert það á Facebook síðu Mio skimunarefnis eða sent þeim tölvupóst á netfangið mio.skimun@gmail.com 

Fjölbreytni og fjöldi tækja skipta máli

Annar þáttur Bara byrja hlaðvarps er viðtal við Hans Rúnar Snorrason kennara í upplýsingatækni við Hrafnagilsskóla. Í viðtalinu ræddum við um breytingarnar sem hafa orðið í tækni og tækjakosti skólanna frá því að Hans Rúnar hóf kennslu. Við ræddum einnig um hvað það er sem heldur Hans Rúnari við efnið í starfsþróun. Hans Rúnar fylgist vel með þróuninni, bæði í tækninni og hvernig hún nýtist í kennslunni svo það er vel þess virði að gefa sér tíma til að hlusta á hann segja frá starfi sínu og ígrundaðrar afstöðu til notkunar á tækninni í skólanum.

Hans Rúnar miðlar starfsþróun sinni á blogginu sínu http://hansrunar.krummi.is/ og líka á Twitter @hansrunar

Góða skemmtun.

Við keyrum yfir Ísland – samþætting námsgreina

Íslandskortið fallega

Á dögunum rakst ég á mynd á Facebook af Íslandskorti. Kortið vakti athygli mína vegna þess að það þakti heilan vegg. Ég vissi líka að þarna væri eitthvað áhugavert á ferðinni af því að myndinni var deilt af kennara sem ég veit að er hugmyndaríkur í verkefnavali fyrir nemendur sína. Ég hafði samband við þennan kennara. Hún ásamt samstarfskonu sinni féllust á að koma í fyrsta viðtalið á Bara byrja hlaðvarpi og að leyfa mér líka að tala við nemendur þeirra um verkefnið. Þessar samstarfskonur eru Berglind Hauksdóttir og Anna Rósa Friðriksdóttir. Þær starfa saman sem umsjónarkennarar nemenda í 8.-10. bekk Þelamerkurskóla og af starfsreynslu minni með þeim veit ég að þær hafa nokkuð oft farið ótroðnar slóðir og út fyrir eigin þægindaramma í verkefnavinnu nemenda. Þetta verkefni er sannarlega engin undantekning frá því.

Í þessu fyrsta þætti Bara byrja vefvarps lýsa Berglind og Anna Rósa verkefninu og nemendur segja frá reynslu sinni. Í verkefninu eru námsgreinar samþættar og nemendur nota margs konar aðferðir við vinnslu þess og afraksturinn er í myndböndum, kynningum, texta og glærum. Það er eftirtektarvert hve fjölbreytt verkefnin eru og einnig verkfærin sem nemendur nýttu til að vinna þau. Notast var við mörg verkfæra Google, Imovie og smáforritið HP-Reveal.

Í þættinum benda Berglind og Anna Rósa á skjöl með verkefnalýsingu og matskvörðum. Þær voru svo vinsamlegar að deila þeim með hlustendum.

Hérna er verkefnalýsingin og hérna eru matskvarðarnir.

Og hérna fyrir neðan er fyrsti þáttur hlaðvarps Bara byrja.

Nýjungar sem leiða til breytinga

Þó að um þessar mundir margar færslur í mánuði fari ekki inn á Bara byrja þá er ekki þar með sagt að lítið eða ekkert sé verið að skrá. Skráningin fer helst fram í formi verkefna sem skilað er inn til kennara við Háskólann á Akureyri. Í vikunni fékk ég eitt þeirra til baka frá kennaranum og get því birt það hérna. Þetta var verkefni á námskeiðinu Menntun og upplýsingatækni og þar reyni ég að svara spurningunni: Hvaða nýjungar í upplýsinga- og tæknimennt hafa, að mati kennara, haft mest áhrif á skipulag kennslu þeirra?

Inngangur

Almennt er rætt um að 20. öldin og sú 21. séu aldir hinna mörgu nýjunga og hröðu breytinga. Meðal nýjunganna eru tækniframfarir sem má reikna með að hafi áhrif á skólastarf. Í þessu verkefni skoða ég hvernig nýjungar í upplýsinga- og tæknimennt hafa haft áhrif á skipulag kennslu. Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er:

Hvaða nýjungar í upplýsinga- og tæknimennt hafa, að mati kennara, haft mest áhrif á skipulag kennslu þeirra?

Tilgangur þessa verkefnis er að auka eigin skilning á því hvaða nýjungar í upplýsinga- og tæknimennt kennarar telja að hafi haft áhrif á skipulag kennslu þeirra. Sá skilningur ætti að gefa mér mynd af því hvað kennarar telja að gagnist þeim í kennslu og þá jafnframt nemendum þeirra í námi. Ég tel að meiri skilningur á viðfangsefninu auðveldi mér að stýra og styðja við skólastarf sem nýtir upplýsinga- og tæknimennt í námi.  

Til að leita eftir svörum við spurningunni skoðaði ég lesefni námskeiðsins sem snerti efni rannsóknarspurningarinnar ásamt öðru lesefni sem ég átti í fórum mínum. Einnig ég tók viðtal við kennara í upplýsinga- og tæknimennt. Sá kennari hefur langa og víðtæka reynslu og áhuga á notkun upplýsingatækni í skólastarfi.  Til viðbótar gerði ég stutta netkönnun meðal kennara í Facebook hópnum Upplýsingatækni í skólastarfi.

Halda áfram að lesa